10. apríla 2007 sa dožil významného životného jubilea praktický lekár, MUDr. Karol Mika.

Narodil sa v roku 1927 v rodine štátneho no­tára, medicínu študoval na Lekárskej fakulte v Bratislave a už ako medik pracoval v re­dakcii Bratislavských lekárskych listov. Od promócie pôsobil v Krajskej nemocnici v Banskej Bystrici, kde po absolvovaní odbor­nej praxe na prísluš­ných oddeleniach zakotvil ako praktický lekár pre dospelých. Má veľmi široký medicínsky obzor a medicína je jeho životným poslaním.

Je predovšetkým vzorom ako človek, ktorý spája ľudí a ukazuje im lepšiu budúcnosť svojim demokratickým a spravodlivým postojom. Neodmietne nikoho, kto ho požiada o pomoc a napriek medicínskym a spisovateľským úspechom ostáva vzorovo skromný. Má veľký zmysel pre podstatné veci. Tak ako hovorí, tak aj robí, skutočnosť neprikrášľuje peknými slovami. Členom Slovenskej lekárskej spoločnosti je od roku 1955. Keď sa od jari 1979 schádzal prípravný výbor Spoločnosti všeobecného lekárstva, medzi jeho nadšencami a vytrvalcami nechýbal MUDr. Mika, idealista s láskou k pravde, oddaný myšlienke a ochotný urobiť všetko, čo je v jeho silách. Vtedy sa hľadali spôsoby ako podporovať ďalšie vzdelávanie praktických lekárov, aby sa odborne mohli dostať na úroveň, ktorá im umožní rovnocenne komunikovať so špecialistami jednotlivých odborov. Bol pri pokusoch vydávať a rozposielať zadarmo tlačové médium všetkým praktickým lekárom. Na tento účel vytvorená publikačná komisia preukázala významnejšiu funkčnosť, ale všetko nakoniec ostalo na jednom - dvoch ľuďoch, z kto­rých jedným zvyčajne býval MUDr. Mika, keď nezriedka iní odskočili.

MUDr. Karol Mika
MUDr. Karol Mika

 

Bulletin Spravodajca, pomocník pre styk s členmi v rokoch 1979 - 1990 (viaceré ročníky za jeho redakcie) sa pokúšal viesť kolegov k publikačnej aktivite aj cez jeho príspevky. Keď sa po novembri 1989 začalo volať na Slovensku po odbornom časopise pre každodennú lekársku prax, stál s nami ďalšími pri kolíske obnoveného Slovenského lekára a bol potom dlhé roky iniciatívnym a spoľahlivým zástupcom šéfredaktora. Účastníci zakladajúcej konferencie odbornej spoločnosti v roku 1979 ho zvolili za predsedu územnej sekcie praktických lekárov. Od roku 1981 bol predsedom publikačnej komisie odbornej spoločnosti. Po prevrate v roku 1989 ho zvolili za prvého pre­zidenta Regionálnej lekárskej komory v Banskej Bystrici. Jubilant pochopil spoločenskú objednávku a využil svoj talent odpovedať na ňu publikačnou aktivitou. Napísal zdravotnícke úvahy a postrehy Čo neviete o sebe (1970) a bol spoluautorom Malého atlasu liečivých rastlín (1963), ktorý mal u nás a v cudzine desiatky vydaní, v ňom bol autorom lekárskych statí. Najdôležitejšie poznatky o používaní liečivých rastlín v terapeutickej praxi sú v jeho súbornom diele Fytoterapia, vyšla v roku 1988 a bola odmenená cenou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Jeho rozšírená verzia z roku 1991 Fytoterapia pre lekárov prehĺbila v tomto smere obzor mnohých kolegov. V čase, keď čítate tieto riadky, je v príprave nové (tretie) vydanie Fytoterapie. Jubilant v súčasnosti prednáša už štyri ročníky fytoterapiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aktívne sa zúčastňoval na príprave prvej učebnice pre praktických lekárov Všeobecné lekárstvo, ktorá vyšla v štyroch dieloch v rokoch 1989 - 1991, bol spoluautorom (s kapitolou Starostlivosť o chronicky chorých vo všeobecnom lekárstve) a jedným z celkových recenzentov publikácie. Rovnako participoval na vydarenej publikácii Praktické a rodinné lekárstvo z roku 1999, kde bol autorom kapitoly Prevencia v praktickom/rodinnom lekárstve a statí Nevyliečiteľne chorý pacient a Umierajúci pacient, rovnako pôsobil ako čiastkový recenzent tohto diela. Jubilant má neustále na pamäti pôsobenie prostredia na zdravie obyvateľstva a preto vykonal stovky populárno-vedeckých prednášok v mieste svojho pôsobenia a v okolitých obciach, napísal množstvo článkov v rozličných novinách a časopisoch, zúčastňoval sa na rozhlasových reláciách a televíznych besedách a v roku 1979 publikoval knihu Životné prostredie. Do roku 1989 mával z ideologických dôvodov s lektorskou činnosťou aj všelijaké problémy. S veľmi pozitívnym ohlasom sa stretla jubilantova knižná beletria. V rokoch 1972 a 1974 vyšli dve vydania Príhod pohotovostného lekára, ktoré boli celoštátne ocenené ako literatúra faktu. Ide o 37 naozaj prežitých príhod lekára, ktoré ukazujú aj spoločenskú funkciu medicíny. V roku 1996 vyšlo pokračovanie príhod v knižke Pohotovostný lekár zasahuje. Treba povedať, že obe knihy lekárskych príbehov počas ambulantnej pohotovosti vyšli aj v nemčine. Spoločná publikácia obidvoch uvedených kníh pod názvom Príhody pohotovostného lekára. Pohotovostný lekár zasahuje vyšla v roku 2006 vo vydavateľstve MSE-JK v Bratislave. Autor „príhod" ukázal, že najdôležitejšia je osobnosť lekára, jeho vedomosti, schopnosti a cit, jeho schopnosť obetovať sa a prinášať nádej na uzdravenie.

Milý priateľ Karol Mika, srdečne Ti blahoželám k jubileu za všetkých, ktorí Ťa majú radi, aby si s Božou pomocou žil v dobrom zdraví, rodinnej pohode a tvorivej vitalite, aby si ešte dlho šíril okolo seba istotu svojho optimizmu, dobrej vôle a radosti.

Klimo, F., Slovenský lekár, marec-apríl 2007, s. 104-105