10. apríla 2007 sa dožil významného životného jubilea praktický lekár, MUDr. Karol Mika.

MUDr. Karol MikaNarodil sa v roku 1927 v rodine štátneho no­tára, medicínu študoval na Lekárskej fakulte v Bratislave a už ako medik pracoval v re­dakcii Bratislavských lekárskych listov. Od promócie pôsobil v Krajskej nemocnici v Banskej Bystrici, kde po absolvovaní odbor­nej praxe na prísluš­ných oddeleniach zakotvil ako praktický lekár pre dospelých. Má veľmi široký medicínsky obzor a medicína je jeho životným poslaním. Je predovšetkým vzorom ako človek, ktorý spája ľudí a ukazuje im lepšiu budúcnosť svojim demokratickým a spravodlivým postojom. Neodmietne nikoho, kto ho požiada o pomoc a napriek medicínskym a spisovateľským úspechom ostáva vzorovo skromný. Má veľký zmysel pre podstatné veci. Tak ako hovorí, tak aj robí, skutočnosť neprikrášľuje peknými slovami. Členom Slovenskej lekárskej spoločnosti je od roku 1955. Keď sa od jari 1979 schádzal prípravný výbor Spoločnosti všeobecného lekárstva, medzi jeho nadšencami a vytrvalcami nechýbal MUDr. Mika, idealista s láskou k pravde, oddaný myšlienke a ochotný urobiť všetko, čo je v jeho silách. Vtedy sa hľadali spôsoby ako podporovať ďalšie vzdelávanie praktických lekárov, aby sa odborne mohli dostať na úroveň, ktorá im umožní rovnocenne komunikovať so špecialistami jednotlivých odborov. Bol pri pokusoch vydávať a rozposielať zadarmo tlačové médium všetkým praktickým lekárom. Na tento účel vytvorená publikačná komisia preukázala významnejšiu funkčnosť, ale všetko nakoniec ostalo na jednom - dvoch ľuďoch, z kto­rých jedným zvyčajne býval MUDr. Mika, keď nezriedka iní odskočili.

MUDr. Karol Mika narodený10. 4. 1927 v Starých Horách ako druhý zo šiestich synov štátneho notára.
Má tri dcéry ktoré pracujú ako lekárky. Najstaršia zomrela.
Po skončení LFUK v Bratislave a po absolvovaní povinnej praxe na príslušných oddeleniach pracuje ako praktický lekár pre dospelých.
Počas  celej   aktívnej  činnosti  sa venuje   sa  skúmaniu  rastlinných účinných látok.
Publikačná činnosť: